Tìm Phật nơi đâu – Thích Thiện Thuận

Phật tổ đã Niết Bàn hơn 2000 năm rồi. Vậy chúng ta tìm Phật nơi đâu? Bài thuyết giảng của Thượng toạ Thích Thiện Thuận sẽ giúp chúng ta lí giải điều này.

tim-phat-noi-dau-thich-thien-thuan

Tìm Phật nơi đâu trong hành trình tu tập

Tìm Phật nơi đâu để nương nhờ

Bài thuyết pháp tìm Phật nơi đâu được Thầy Thích Thiện Thuận giảng nhân dịp mùa Phật đản sinh.

Ngày nay chúng ta sinh ra cách xa ngày Phật tại thế rất xa, nên không thể chân diện khuôn mặt thật của Phật.

Phật tâm vô xứ bất từ bi, nên chúng ta niệm Phật, học Phật, tu Phật đều là thuận thiện nhân duyên giúp chúng ta ta tái tốt hơn, sinh ra trong cảnh bình yên hơn, sinh ra trong ánh sáng Phật Pháp để tu tập tốt hơn.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=726&v=ij6IEp3GoTI

Video thuyết pháp Tìm Phật nơi đâu – Thích Thiện Thuận

Khi chúng ta sinh ra tại nơi có Phật, tu Phật thì chúng ta sẽ được tu tập và ảnh hưởng của giáo lý Phật từ sớm. Khi chúng ta học Phật không phải từ bên ngoài, hay học qua âm thanh thì đó là tri kiến sai lầm. Nếu qua hình tướng, âm thanh để cầu Phật thì chẳng bao giờ thấy Phật.

Tu như thế nào để thấy Như Lai, để gặp được Phật thì trong bài thuyết pháp của Đại đức Thích Thiện Thuận sẽ giúp bạn lý giải một phần điều này.

Khi chúng ta cùng nhau khởi tâm thiện, hướng tới những điều thiện, họ điều phục được tâm của họ, không bị triều phục bởi hoàn cảnh. Họ vẫn sống với chân tâm của mình thì sẽ sống an lạc. Khi tìm lạc từ bên ngoài thì sẽ không bao giờ được an lạc. Đây là sai lầm mà ít ai chấp nhận khi tu tập.

Chúng ta vượt qua rất nhiều chướng duyên để có thể đến được ngôi chùa để học Phật pháp, ăn chay, niệm Phật, đó là một trong những cố gắng rất lớn. Nhưng nếu bạn không bắt nguồn điều đó từ trong tâm mình thì cũng không giải quyết được vấn đề gì.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart