Sống với Đạo Phật – Thích Thiện Thuận

Sống với Đạo Phật, trao cho người tu tập, đưa cho họ chánh kiến để xây dựng cuộc sống bình an trong hiện tại và tương lai. Đó là nội dung bài thuyết pháp của Thượng toạ Thích Thiện Thuận.

song-voi-dao-phat-thich-thien-thuan

Sống với Đạo Phật và hiểu Phật pháp để an lạc trong hiện tại

Sống với Đạo Phật trong đời thường

Khi chúng ta tập bỏ, tập buông, tập xả thì chúng ta mới có tư cách bước vào cửa không mới biết được sự thẩm không, vi diệu của chánh pháp.

Khi ta ngộ được tâm không thì mới đón được.

Hôm nay mình còn thấy nhau đây, nhưng chưa chắc mai mình đã gặp lại. Khi ta hiểu được những điều đúng đắn, khi kiếp nhân sinh chỉ là một cơn trường mộng. Khi hiểu được điều này ta mới tìm được sự bình an khỏi những giông tố của cuộc đời.

Video Sống với Đạo Phật – Thích Thiện Thuận

Chúng ta có thể xuôi ngược trong cuộc đời nhưng kkhi lắng lòng đến với chùa thì ta có thể tìm được ánh đạo. Nếu chúng ta đã đến chùa, đã phát tâm mà vẫn còn tràn đầy những phiền não khổ đau. Thì đây là lúc mà ta nên hỏi tại sao ta chưa tìm được an lạc?

Tại sao ta phải theo đạo Phật? Mình có quyền muốn theo đạo nào thì mình theo.

Sở dĩ ta đến với Phật vì đó là con đường mà đã được chỉ ra ta tìm được con đường an lạc trong cuộc đời này.

Bài thuyết pháp sống với Đạo Phật của Thượng toạ Thích Thiện Thuận sẽ giúp ta hiểu được khi ta sống với Phật Pháp, ta thực hành được điều này thì chúng ta sẽ biết được vì sao ta đến với Phật và chúng ta sẽ đạt được gì khi ta theo học đức hạnh của người.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart