Phát tâm chân thật – Thích Thiện Thuận

Khi ta tu tập cần phát tâm như các Đức Bồ tát, Đức Phật đã làm. Nhưng làm sao để phát tâm chân thật? Bạn sẽ tìm được tại bài thuyết pháp của Thầy Thích Thiện Thuận.

phat-tam-chan-that-thich-thien-thuan

Phát tâm chân thật khi tu tập để tịnh tiến và đạt chánh quả

Phát tâm chân thật mới được phước báo

Thuyết pháp Phát tâm chân thật của Thượng toạ Thích Thiện Thuận giảng tại chuyến hoàng pháp tại nước Úc.

Tu đạo Phật là nhìn thật vào cách tu tập của mình, cách hành trì của mình.

Trong tất cả những quả vị mà ta có nhân duyên để học. Đối với quả vị A-la-hán cũng chưa phải quả vị Phật, phải đại A-la-hán mới thành Phật. Chúng ta phải qua 52 diệu giác mới thành Phật được. Con đường tu tập là lâu dài, nên chúng ta phải kiên trì.

Video bài pháp thoại Phát tâm chân thật của Thầy Thích Thiện Thuận

Chúng ta trong quá trình tu tập khi tu học, cũng như khi hành thiện, khi bố thí, khi đối nhân xử thế với tất cả mọi người đều xuất phát từ tâm của chính mình. Nếu bạn còn để bên ngoài thì vui vẻ, nhưng trong lòng lại đau khổ, lại không muốn, làm nửa vòi thì đi đó sẽ chỉ khiến bạn mất thời gian mà không đi đến đâu cả.

Nhất là trên còn đường tu tập của mình, dù học Phật Pháp, dù hành trì, niệm Phật, hành Thiền thì cũng đều phải phát tâm chân thật của chính mình.

Trong bài thuyết pháp của Thượng toạ Thích Thiện Thuận về việc phát tâm chân thật, nói đến câu chuyện của những người tu tập phải pháp tâm mới mang đến sự giác ngộ của chính mình. Do đó, dù làm bất cứ điều gì cũng phải xuất phát từ tâm mới đạt được hiệu quả chân chính.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart