Kinh Đại Thế Chí Bồ tát Niệm Phật Viên Thông

Trong Kinh Lăng Nghiêm có 1 chương nói về Đại thế chí Bồ tát, các Phật tử thường gọi đó là Kinh Đại Thế Chí Bồ tát.

kinh-dai-the-chi-bo-tat-tai-gia

Kinh Đại Thế Chí Bồ Tát sẽ cho chúng ta hiểu biết nhiều điều

Kinh Đại Thế Chí Bồ tát Niệm Phật Viên Thông

Đại Thế Chí Bồ tát là một trong những vị Bồ tát lớn trong thời của Phật, ngài chứng Viễn thông do niệm Phật mà đạt được. Trong đó đức tu Bồ tát là do đạo giáo hoá chúng sinh không rời câu niệm Phật mà thành. Vì vậy, đây cũng như một lời khuyên của Ngài cho các Phật tử mà ta nên học theo.

kinh-dai-the-chi-bo-tat

Đại Thế Chí Bồ tát chứng quả khi niệm Phật.

Trong Kinh Đại Thế Chí Bồ tát đó là chương “Đại Thế Chí Bồ tát Niệm Phật Viên Thông” có rất nhiều những câu nói, những đạo tu để hướng dẫn khuyên nhủ chúng sinh các Phật tử.

Bồ tát Đại Thế Chí khi Đức Phật A Di Đà là Chuyển Luân Thánh Vương ngài là con thứ hai còn Quán Thế Âm là con trưởng. Đây là hai vị Bồ tát phụ trợ cho Phật A Di Đà trong cõi Cực Lạc cứu độ chúng sinh.

Đại Thế Chí Bồ Tát chỉ niệm một câu Phật hiệu mà nhiếp thấu “sáu căn” nên đưa đến giác ngộ, đủ thấy căn duyên to lớn của ngài đối với Phật. Ngài cũng gọi đó là niệm Phật tam muội.

Kinh Đại Thế Chí sẽ là một bản hướng dẫn cho những Phật tử khi muốn chứng quả khi muốn buông bỏ, giác ngộ Phật pháp. Khi chúng ta niệm Phật tâm vô tạp niệm, hãy luôn nghĩ đến Phật và tự đặng minh tâm kiến tính để thấy được điều mà chúng ta đang giữ trong tâm hồn mình. Đó là điều mà bạn nên học hỏi và điều mà ngài muốn dạy cho các chúng sinh.

Muốn niệm kinh thành Phật thì hãy học Kinh Đại Thế Chí Bồ tát.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart