Pháp thoại Cơm Hương Tích của Thầy Thích Thiện Thuận

Bài pháp thoại Cơm Hương Tích được Thượng toạ Thích Thiện Thuận và Thích Hạnh Bảo giảng vào ngày 11/10/2015 tại Chùa Minh Đạo, Tp. Hồ Chí Minh.

com-huong-tich-thich-thien-thuan

Cơm Hương Tích được hình thành từ đại đức của Phật Hương Tích

Cơm Hương Tích ở cõi Phật

Trong kinh điển có kể  lại truyền thuyết rằng có một bát cơm ở cõi khác do một Đức Phật khác ban cho để cúng giường cho chúng tăng. Khi bát cơm đó mang đến thì rất là thơm. Bát cơm đó gọi là cơm Hương Tích.

Cơm Hương Tích là bát cơm thỉnh từ cõi Phật Hương Tích, cõi Phật đó gọi là chúng hương, bởi tất cả mọi thức trong cõi đó đều thoát ra mùi thơm, dù đó là đất cát, gió…

Video bài pháp thoại Cơm Hương Tích – Thích Thiện Thuận

Mùi thơm ở đó đều thơm hơn ở chư thiên, mùi hương đó là mùi của lòng từ bi của Phật Hương Tích và chúng tăng nơi đó.

Hương là mùi thơm, tích là chứa, nhớ. Mùi thơm này là mùi của đạo hạnh, của từ bị, trí tuệ, sau khi tu tập qua nhiều kiếp.

Đức Phật Hương Tích dùng hương thơm để giáo hoá chúng sinh, còn Đức Phật Thích Ca giáo hoá chúng sinh từ căn cơ, nói về nhân quả nghiệp báo, mỗi đối tượng sẽ có những cách để giáo hoá khác nhau.

Mỗi Đức Phật sẽ có phương tiện giáo hoá chúng sinh khác nhau. Cơm Hương Tích chính là phương pháp giáo hoá của Đức Phật Hương Tích. Cơm có đức từ bi để ban cho mọi chúng sinh, ăn mãi không hết. Trong bài thuyết pháp của Thượng toạ Thích Thiện Thuận chúng ta sẽ hiểu các cách để các vị Đức Phật giáo hoá chúng sinh.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart