Bồ tát tại gia phần 9 – Thích Pháp Hoà

Bài pháp thoại Bồ tát tại gia phần 9 được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng vào ngày 25/03/2016 tại Tu Viện Tây Thiên, Canada trong khoá tu mùa xuân 4 ngày.

bo-tat-tai-gia-phan-9-thich-phap-hoa

Bồ tát tại gia phần 9 là điều Phật dạy từ bi

Mỗi cư sĩ là một Bồ tát tại gia

Kỳ thứ 9 của Bồ tát tại gia là bài giảng có nội dung: Phật dạy từ bi là sanh nhân.

Sanh nhân có nghĩa là những nguyên nhân để phát hiện ra một sự việc.

Liễu nhân tức là nguyên nhân phát hiện ra sự vật.

Anh nhân là cái gốc sinh ra sự vật, còn liễu nhân là cái ngọn. Chúng ta tu tập thì biết đều có nhân quả, có sanh nhân, liễu nhân trong mỗi sự việc. Nhân đại bị thì sẽ dễ phát tâm bồ đề.

Video bài pháp thoại Bồ tát tại gia phần 9 – Thích Pháp Hoà

Tâm bồ đề không phát thì không thể làm gì được, tâm giác ngộ, ý chí muốn thực hiện. Khi các vị đi thọ giới nếu không phát tâm thì dù có quỳ ở đó cũng không thành.

Đại bi là sanh nhân, đại bi dễ phát, người không có lòng địa bi thì không thể phát bất cứ tâm gì.

Bồ tát tại gia gồm rất nhiều bài giảng của Thượng toạ Thích Pháp Hoà nhằm giúp các cư sĩ tại gia có thể tu tập tốt hơn dựa trên những gì đã nói trong kinh Ưu bà Tắc giới. Bởi mỗi chúng ta có thể lựa chọn đường tu cho mình chính xác nhưng không phải ai cũng may mắn có thể biết đâu là đường dẫn lỗi cho mình. Pháp thoại bồ tát tại gia phần 9 của Thượng toạ Thích Pháp Hoà sẽ giúp bạn có thể làm điều đó.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart