Bồ tát tại gia phần 7 – Thích Pháp Hoà

Bài thuyết pháp Bồ tát tại gia phần 7 do Thượng toạ Thích Pháp Hòa tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada giảng vào ngày 12/03/2016.

bo-tat-tai-gia-phan-7-thich-phap-hoa

Bồ tát tại gia phần 7 là giúp Phật tử phát tâm bồ đề

Bồ tát tại gia phần 7 – Phát tâm Bồ đề

Đây là phẩm thứ 2 của Kinh Ưu Bà tắc giới có tên Phát tâm Bồ đề.

Phát tâm bồ đề xuất phát từ việc chúng ta nghe gì đó, thấy gì đó. Nhưng có những cái chúng ta thấy chúng ta phát tâm, nhưng cũng có lúc thối tâm. Bồ tát phải có sáng biết để luôn phát tâm.

Video bài giảng Bồ tát tại gia phần 7 – Thích Pháp Hoà

Khi chúng ta đã phát tâm thì phải dưỡng chúng, tu tập phát tâm bồ đề để đi tới.

Việc đầu tiên là gần bản lành, trừ lòng nóng giận để không dễ thối lui, vâng lời dạy chân chính của thầy và bạn, mở lòng thương sót, chuyên cần tu tập. Hoặc không cần thiết thấy lỗi của họ.

Trước khi chúng ta tuỳ duyên, chúng ta phải tạo duyên, làm tất cả các duyên, nhưng không làm được chúng ta phải chịu.

Mỗi con người khi có mặt trên cõi đời là do nghiệp lực trói buộc nên mới thọ thân này. Nếu có thân thì không có phiền muộn của thân, như đã có con là có nợ.

Trong bài thuyết pháp Bồ tát tại gia phần 7, Thầy Thích Pháp Hoà đã lí giải chi tiết lời Phật dạy để người phát tâm bồ đề có thể tu tập và đi trên con đường trở thành Bồ tát tại gia.

Mỗi Phật tử là mỗi vị Bồ tát tại gia, nhưng chỉ có điều chúng ta đã biết phát tâm để giúp mình trở thành một vị Bồ tát trong đời sống thường ngày hay chưa.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart