Bồ tát tại gia phần 6 – Thích Pháp Hoà

Bài thuyết pháp Bồ tát tại gia phần 6 do Thượng toạ Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada vào ngày 20/02/2016.

bo-tat-tai-gia-phan-6-thich-phap-hoa

Bồ tát tại gia để cư sĩ phát tâm bồ đề

Tu tập để thành Bồ tát tại gia phần 6

Bồ tát tại gia là một trong những điều mà các cư sĩ, Phật tử tại gia cần học tập Phật Pháp và thực hành hàng ngày để được như thế.

Ưu bà tắc giới kinh nói về giới hạnh của một vị cư sĩ những Phật tử đang tu tại gia biết cách tu tập đúng đắn. Phần 6 học phẩm thứ 2 – Phát tâm bồ đề. Người tu làm bất cứ việc gì nhất là tu hành nếu tâm không phát, lập nguyện thì sẽ thích đâu làm đó.

Video bài thuyết pháp Bồ tát tại gia phần 6 – Thích Pháp Hoà

Khi người ta thấy lí do gì đó để phát tâm để tu, như thấy cuộc sống mong manh quá. Đấy là lúc chúng ta chuyển đổi những đau khổ, chấp chước để tu tập, xoá bỏ hết phiền não trong lòng xưa nay.

Lí do phát tâm là muốn tất cả chúng sanh đều được giải thoát như Thái tử Thích Đạt Đa. Muốn phát tâm để có phước báo đại đạo. Có rất nhiều lí do để phát tâm, song ta cần phải biết chúng ta tu tập để làm gì, mục đích để hướng tới chứ không thể không biết mình làm để làm gì.

Với bài thuyết pháp Bồ tát tại gia phần 6 của Thượng toạ Thích Pháp Hoà sẽ giúp các cư sĩ Phật tử tại gia, các cư sĩ tu tập tốt hơn. Ta phát tâm khi thấy có người còn khổ hơn mình để phát tâm bồ đề để bố thí.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart